Over dit platform

Inhoud

Het platform 'Film & Geschiedenis' bestaat uit twee luiken. Het eerste luik beslaat een online lessenreeks over Film & Geschiedenis, het tweede luik een reeks uitgewerkte filmbesprekingen.

Online lessenreeks

De online lessenreeks over Film & Geschiedenis beoogt een ‘historische filmische geletterdheid’ bij (toekomstige) leerkrachten. De bedoeling is leerkrachten (in spe) vertrouwd te maken met historische speelfilms. Op die manier hopen we bepaalde inzichten te laten doorsijpelen naar het brede onderwijsveld en (onrechtstreeks) bij te dragen aan de cinematografische vorming van jongeren.

De lessenreeks bestaat uit acht lessen. Elke les bevat een korte inhoudsbeschrijving, een powerpointpresentatie (voorzien van audiocommentaren en verwijzingen naar illustratieve filmfragmenten en bijkomende informatie) en een beschrijving van onze bevindingen bij de implementatie in verschillende lerarenopleidingen Geschiedenis. Mits het aanmaken van een gebruikersaccount kunnen de gebruikers bovendien de bijhorende filmfragmenten bekijken.

Filmbesprekingen

Daarnaast biedt het platform een reeks besprekingen van historische speelfilms. Elke bespreking schetst de korte inhoud van de film, de productieomstandigheden en het receptiedebat en biedt historiografische achtergrondkennis en concrete informatie voor het onderwijs.

Links

Tot slot is er nog het item 'Links'. Dit item bevat verwijzingen naar andere filmbesprekingen en naar de webpagina's van enkele relevante tijdschriften en verenigingen, die in meer of mindere mate actief zijn binnen het domein Film en/als Geschiedenis.

Doelpubliek

Dit platform richt zich op een breed publiek van leerkrachten Geschiedenis, lerarenopleiders, studenten, historici, filmliefhebbers en andere geïnteresseerden.

Ontstaansgeschiedenis

In 2008 werd een eerste aanvang gemaakt met de website 'Film & Geschiedenis' (url: www.film-en-geschiedenis.ugent.be)  in het kader van het onderwijsvernieuwingsproject Opbouw en valorisatie van een collectie bewegend beeldmateriaal voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden in de faculteit Letteren & Wijsbegeerte (UGent, 2008). Promotor van het project was prof. dr. Marc Boone (UGent), copromotor prof. dr. Bruno De Wever (UGent), wetenschappelijk medewerker Lieselot Leuridan (UGent).

In deze eerste fase bood de website enkel een reeks uitgewerkte besprekingen van historische speelfilms en verwijzingen naar webpagina’s van relevante tijdschriften en verenigingen die met film en/of geschiedenis bezig zijn. Het aantal filmbesprekingen werd in de loop van de volgende jaren evenwel systematisch uitgebreid, onder meer door bijdragen van SLO-studenten Geschiedenis en Cultuurwetenschappen, die in het kader van een oefening een film onder de loep dienden te nemen.

Vanaf februari 2009 kreeg het onderwijsvernieuwingsproject navolging in een nieuw project: Film en/als Geletterdheid: een praktijkgericht ontwikkelingsonderzoek voor de vakdomeinen Geschiedenis en Nederlands (AUGent, ENW Lerarenopleiding, 2009-2011). Promotor was prof. dr. Bruno De Wever, copromotor prof. dr. Ronald Soetaert, wetenschappelijk medewerkers dr. Ive Verdoodt, Steven Vanhooren en Lieselot Leuridan. Lieselot Leuridan stond in voor het luik Geschiedenis.

In dit Associatieproject – waarin nauw werd samengewerkt met verschillende lerarenopleidingen - werd onderzoek gevoerd naar het gebruik van speelfilm als didactisch instrument. Voor het luik Nederlands resulteerde dit onder meer in verschillende didactische modules (verantwoordelijken: dr. Ive Verdoodt en Steven Vanhooren). Voor het luik Geschiedenis werd de bestaande website 'film en geschiedenis' grondig herwerkt en uitgebreid met een online lessenreeks over Film & Geschiedenis. De website werd aan het brede publiek voorgesteld en officieel gelanceerd op 3 maart 2011.

In 2018 werd de op zichzelf staande website 'Film & Geschiedenis' geïntegreerd binnen de website van het Instituut voor Publieksgeschiedenis (IPG). Het IPG garandeert zo het voortbestaan en de actualisatie van het platform.

Registratie

Om de volledige toegang tot het platform te verkrijgen, verzoeken wij u een account aan te maken. Een account aanmaken kan hier. Zodra uw account is aangemaakt, ontvangt u een e-mail waarmee u uw account kan activeren. Zo kunt u de filmfragmenten bij de online lessenreeks bekijken en opmerkingen formuleren. Problemen met het aanmaken van een account kunt u melden via de contactgegevens op de pagina 'contact'.

OPROEP:

Bent u een grote filmliefhebber en zou u graag bijdragen aan dit platform door het toevoegen van eigen filmbesprekingen? Fantastisch! Stuur uw filmbespreking door via de contactgegevens op de pagina 'contact'. Van zodra de bespreking door de beheerders van deze site is goedgekeurd, verschijnt ze op het platform

Realisatie

De website 'Film & Geschiedenis' kwam tot stand binnen het kader van twee onderwijsgerelateerde onderzoeksprojecten van de (Associatie) Universiteit Gent [cf. ‘Ontstaansgeschiedenis’].

  • Concept en uitwerking: Lieselot Leuridan
  • Auteurs: Lieselot Leuridan en leerkrachten Geschiedenis of Cultuurwetenschappen in opleiding (UGent en HoGent)
  • Website-ontwikkeling (oorspronkelijke website): Frederic Lamsens
  • Website-ontwikkeling (integratie binnen www.ipg.ugent.be): Hans Blomme
  • Technisch advies en assistentie: Geert Bonamie
  • Redactie: prof. dr. Bruno De Wever, Fien Danniau, Marc Leuridan en Marie-Sophie Deconinck

Gebruik en verspreiding van de aangeboden onderwijsmaterialen

1. Inleiding

De beheerder beheert deze site met het oog op het verzamelen en verspreiden van informatie over de 'historische speelfilm'. De bedoeling van de website is louter educatief en is op geen enkele manier vanuit een commercieel oogpunt opgezet.

In deze tekst wordt de aansprakelijkheid van de beheerder van deze site ten opzichte van gebruikers en derden afgelijnd. Doel is om een optimale gebruikservaring te verzekeren.

2. Inhoud en kwaliteit van de informatie

De beheerder van deze website staat garant voor een gedegen kwaliteit van de inhoud van de aangeboden informatie. Wanneer uit het gebruik van de informatie blijkt dat de website foute, onvolledige of voorbijgestreefde informatie bevat, wordt de gebruiker van de website uitgenodigd om dat aan de beheerder te melden via bruno.dewever@ugent.be.

3. Wettelijk beschermde informatie, werken en prestaties

De beheerder van de website tracht te allen tijde en te goeder trouw te verzekeren dat het onderwerp, onderhoud en beheer van deze site voldoet aan de vereisten van de regelgeving die van toepassing is, zoals de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of van intellectuele eigendomsrechten, gelet op de uitzonderingen die worden gemaakt voor het aanbieden van informatie, werken en prestaties binnen educatieve contexten en uitzonderingen ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek en voor zover ze verantwoord is door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling.

Als de gebruiker, ondanks deze inspanningen meent dat bepaalde informatie op deze website onrechtmatig is of zijn/haar rechtmatige belangen schaadt, wordt de gebruiker verzocht om hiervan onverwijld melding te maken aan de contactpersoon, zodat de desbetreffende informatie verwijderd of ontoegankelijk gemaakt kan worden. Verwijderen of ontoegankelijk maken van de informatie kan uitsluitend gebeuren wanneer het verzoek daartoe redelijk en op het eerste gezicht legitiem is.

De website en de databank zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht ligt bij de beheerder van de website. De beheerder van de website kan beschouwd worden als de producent van de databank. Bijgevolg zal de gebruiker de auteurswet van 30 juni 1994 en de sui generiswet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken moeten respecteren.

4. Schending van eigendomsrechten door derden

De beheerder van de website kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schending van de eigendomsrechten door derden, bijvoorbeeld wanneer deze website ingezet wordt buiten educatieve contexten en in het bijzonder voor commerciële doeleinden.

5. Algemene aansprakelijkheid

De beheerder kan, behoudens opzet, bedrog of grove fout en nalatigheid in zijn hoofde, niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die bezoekers van de website hebben geleden door het consulteren of gebruiken van de website en de erin opgenomen informatie. Hetzelfde geldt voor schade die is ontstaan door de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de website.

6. Bevoegde jurisdictie

Het Belgische recht is van toepassing, onverminderd de toepassing van Europese regelgeving met directe werking.

Bij geschillen wordt ernaar gestreefd om eerst in der minne een oplossing te vinden alvorens een beroep gedaan kan worden op de tussenkomst van gerechtelijke instanties.

Contact

prof. dr. Bruno De Wever

UFO - Vakgroep Geschiedenis
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent 

E-mail
bruno.dewever@ugent.be

Telefoon
09 331 02 81