Universiteitsarchief Gent

Stageplaats

Logo Universiteit Gent

Stagementor: Isabel Rotthier, Isabel.Rotthier@UGent.be
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent
www.ugent.be/nl/univgent/voorzieningen/collecties/archief

 

Het Archief van de universiteit Gent, momenteel gevestigd in de kelder van het rectoraat in de Sint-Pietersnieuwstraat, omvat een totaal van drie kilometer archiefbestanden bestaande uit de archieven van de bestuursorganen, de universitaire administratie, de faculteiten, de vakgroepen en de universitaire verenigingen, beginnende vanaf het ontstaan van de universiteit in 1816. Daarnaast bewaart het ook particuliere archieven, een studentenarchief, een beeldarchief en een aantal kleinere collecties zoals affiches of voorwerpen. De collectie wordt ook ter beschikking gesteld van het publiek, dat op die manier de geschiedenis van de universiteit kan bestuderen. Men kan er alles te weten komen over de voorbije rectoren, de professoren, studentenaantallen, oude cursussen, studentenverenigingen en hun activiteiten,… Om het academisch erfgoed onder de aandacht van het publiek te brengen, worden er tentoonstellingen opgesteld in het archief en is er sinds 1976 de eigen publicatiereeks Uit het verleden van de Universiteit Gent. In 2009 nam het archief deel aan de Erfgoeddag met als thema ‘uit vriendschap’. Kortom, dit archief is het geheugen van de universiteit Gent en wil het universitair erfgoed ook toegankelijk maken voor het grote publiek.

Stageopdrachten

Studenten!
Kom uit uw kot, kruip in uw pen! 

Beschrijving van het project

De archieven van het bestuur, professoren, opleidingen, administratie en … dé studenten- en alumniverenigingen staan broederlijk naast elkaar in de rekken van het Rectoraat. De UGent-archiefcollectie wordt voorjaar 2022 raadpleegbaar via een online UGent-archiefportaal. Dan kunnen de klassieke inventarissen, de historische foto’s en de digitale bronnen doorzocht worden.

UGent-actoren zoals de studentenverenigingen zullen voortaan hun vereniging mee kleur kunnen geven. Ze kunnen melden wanneer de vereniging is (her)opgericht, het presesoverzicht aanvullen, meer informatie geven over de kleuren, het schild en het clublied, een link leggen naar hun website, blogs, facebookpagina enz. Dit gebeurt nu al in beperkte mate op onze archiefwebsite (zie: https://www.ugent.be/nl/univgent/voorzieningen/collecties/archief/collectie/studenten).

Bovendien is op dit archiefportaal ruimte voorzien voor anekdotes, verhalen en filmpjes van het verenigingsleven, en voor de geschiedenis van de studentenvereniging. Want het Gentse studentenleven is – corona buiten beschouwing gelaten – levendig en kent doorheen de jaren een rijke geschiedenis.

Wat doe je?

 1. Je schrijft een handleiding die studentenverenigingen helpt bij het verrijken van het UGent-archiefportaal. Je besteedt daarbij bijzondere aandacht aan volgende vragen
  • hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn vereniging?
  • hoe geef ik mijn vereniging meer kleur dmv anekdotes, verhalen en filmpjes?
  • hoe bezorg ik (digitaal) archief aan het Universiteitsarchief voor bewaring?
  • hoe maak ik mijn papieren archief digitaal doorzoekbaar op het archiefportaal?
 2. Je organiseert een workshop waarbij je deze handleiding bij de erkende studentenverenigingen introduceert (ism Universiteitsarchief en de Dienst Studentenactiviteiten)
 3. Je verwerkt mee de aangeleverde informatie, archieven en / of geschiedenissen.

Wat doen we met de resultaten?

Tijdens Erfgoeddag 2021 plaatsen we jouw resultaten in de kijker. Methode kan nog afgestemd worden.

Daarnaast wordt alle verworven informatie en de aangeboden archieven opgenomen op het UGent-archiefportaal en permanent aangeboden aan het brede publiek. 

Flore de Gand

De Gentse Plantentuin, het Universiteitsarchief en ID-Lab werken samen aan het project Flore de Gand. De eerste fase van dit project werd in 2018 goedgekeurd in het kader van het erfgoeddecreet van de Vlaamse Gemeenschap. Tijdens de zomer van 2019 werd ook de tweede fase goedgekeurd.

 • De Gentse Plantentuin bevat meer dan 10000 planten. De levende collecties zijn zeer waardevol en worden nationaal en internationaal door de gemeenschap van botanische tuinen en arboreta gewaardeerd. Het internationaal erkend herbarium GENT bevat ongeveer 400 000 specimens, waarvan er een 10000-tal behoren tot de collecties van de Plantentuin.
 • Het Universiteitsarchief Gent bewaart de archieven van professoren, faculteiten, bestuur en studentenverenigingen.
 • De UGent onderzoeksgroep IDLab (Internet Technology and Data Science Lab) van Vakgroep Elektronica en informatiesystemen verricht onderzoek op thema’s, zoals data mining, webtechnologie en dynamische routegeneratie. IDLab ontwikkelde binnen het ugesco-project (http://ugesco.be/) een tool die in dit project een belangrijke bouwsteen wordt.

Botanici versus wikipedia

In de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw floreerde de horticultuur in het Gentse. De Gentse Plantentuin en de Gentse tuinbouwers genoten tot ver buiten de landsgrenzen grote faam. Dit project wil de rijke geschiedenis van de Gentse horticultuur en het daarbij horende materieel en immaterieel erfgoed onder de aandacht brengen bij het brede publiek.

Drie Gentse protagonisten en tevens vooraanstaande botanici Charles Van Hoorebeke en Aimé en Julius Mac Leod staan centraal. Deze heren waren bioloog, legden unieke herbaria aan én vervulden een belangrijke maatschappelijke rol. Deze herbaria werden tijdens de eerste fase van het project geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Gedurende de Gentse Floraliën 2020 brengen we deze unieke bronnen onder de aandacht van het brede publiek.

We plaatsen deze drie botanici in hun historische context. We beschouwen hun biografieën en bijdrages in zowel de 19de-eeuwse Gentse horticultuur als in maatschappelijke debatten. Van deze drie protagonisten onderzoeken we de sociale netwerken. We schenken aandacht aan niet enkel botanische contacten, maar ook hun eventuele politieke aspiraties en connecties. Deze biografieën en netwerken ontsluiten we aan de hand van verschillende wikipagina’s met relevante links naar andere personen, plaatsen of verenigingen. We trachten zo deze informatie toegankelijk over te brengen naar een breed publiek.

Hiernaast brengen we ook de verschillende botanische archieven in kaart. Dit zijn de archieven van botanische tuinen en horticultuurvereniginen. Ook deze willen we voorzien van een wikipagina.

Tijdens de Floraliën 2020 zal een interactieve tafel opgesteld worden. De verzamelde horticultuurbeelden uit de eerste fase van het project zullen er getoond worden. Het publiek zal aangemoedigd worden om foto’s mee te brengen, op te laden en te voorzien van metadata. Prachtige verhalen kunnen eveneens verteld en opgeladen worden. De gemaakte wikipagina’s zullen gelinkt worden aan de OPEN KAART. Tot slot kan de individuele bezoeker on the spot een historische wandeling generen en flaneren langs de gekozen groene punten. Hiervoor wordt de dynamische routeringstool van IDLab ingezet.

Wat doe je?

 • Je brengt de sociale netwerken van de drie botanische protagonisten in kaart en vertaalt deze kennis naar  toegankelijke wikipagina’s.
 • Je voorziet de belangrijke botanische verenigingen en tuinen van hun eigen wikipagina.
 • Je controleert en vult eventueel bestaande wikipagina’s omtrent de Gentse horticultuur aan.
 • We nodigen je uit om deel te nemen aan het publieksmoment tijdens de Floraliën 2020.

Wat doen we met de resultaten?

Na afloop van de stage worden de door jou gemaakte wikipagina’s online geplaatst. 

Werkplaats

Plantentuin en Universiteitsarchief

Flaneren door Groen Gent

Context

De Gentse Plantentuin, het Universiteitsarchief en ID-Lab werken samen aan het project Flore de Gand. Dit project werd goedgekeurd in het kader van het erfgoeddecreet van de Vlaamse Gemeenschap.

De Gentse Plantentuin bevat meer dan 10000 planten. De levende collecties zijn zeer waardevol en worden nationaal en internationaal door de gemeenschap van botanische tuinen en arboreta gewaardeerd. Het internationaal erkend herbarium GENT bevat ongeveer 400 000 specimens, waarvan er een 10000-tal behoren tot de collecties van de Plantentuin.

Het Universiteitsarchief Gent bewaart de archieven van professoren, faculteiten, bestuur en studentenverenigingen.

De UGent onderzoeksgroep IDLab (Internet Technology and Data Science Lab) van Vakgroep Elektronica en informatiesystemen verricht onderzoek op thema’s, zoals data mining, webtechnologie en dynamische routegeneratie. IDLab ontwikkelde binnen het ugesco-project (http://ugesco.be/) een tool die in dit project een belangrijke bouwsteen wordt.

Beschrijving van het project

In de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw floreerde de horticultuur in het Gentse. De Gentse Plantentuin en de Gentse tuinbouwers genoten tot ver buiten de landsgrenzen grote faam. Dit project wil de rijke geschiedenis van de Gentse horticultuur en het daarbij horende materieel en immaterieel erfgoed onder de aandacht brengen bij het brede publiek.

Drie Gentse protagonisten en tevens vooraanstaande botanici Charles Van Hoorebeke en Aimé en Julius Mac Leod staan centraal. Deze heren waren bioloog, legden unieke herbaria aan én vervulden een belangrijke maatschappelijke rol. Het project wil het herbarium van Charles Van Hoorebeke en van Aimé en Julius Mac Leod, alle drie bewaard in de Gentse Plantentuin inventariseren, contextualiseren en digitaliseren om ze vervolgens onder de aandacht te brengen van het brede publiek.

Ook in het huidige straatbeeld verwijzen talrijke relicten naar de hoogtij van de Gentse horticultuur, zoals beelden met straatnaamborden of monumenten, plaatsen of huizen waar vroeger serres stonden, plaatsen waar (bloemen)markten doorgaan. Ook historische beelden met bv. verdwenen gebouwen van de Gentse Plantentuin, het Floraliënpaleis zijn interessant. Historische beelden van het Gentse groene verleden zullen in de hedendaagse Gentse streetview geplaatst worden ahv de tool die IDLab ter beschikking stelt.

Tijdens de Floraliën 2020 zal een interactieve tafel opgesteld worden. De verzamelde beelden zullen er getoond worden. Het publiek zal aangemoedigd worden om foto’s mee te brengen, op te laden en te voorzien van metadata. Prachtige verhalen kunnen eveneens verteld en opgeladen worden. Tot slot kan de individuele bezoeker on the spot een historische wandeling generen en flaneren langs de gekozen groene punten. Hiervoor wordt de dynamische routeringstool van IDLab ingezet.

Stageopdracht

 1. Je verzamelt historische beelden, bronnen, feiten en petites histoires over de protoganisten en plaatsen van het Gentse groene verleden. Deze bronnen zullen gebruikt worden tijdens het publieksmoment Bladerie@Krook en Wandelezing (wandeling + lezing) dat voorjaar 2019 in de Krook georganiseerd wordt.
 2. We nodigen je uit om dit publieksmoment Bladerie@Krook en Wandelezing mee vorm te geven én te organiseren.

Wat doen we met de resultaten?

In 2020 worden de door jou verzamelde beelden ingezet tijdens de Floraliën. Na de afronding worden de projectresultaten opgenomen in het online collectieportaal van de UGent.

Hoe trokken artsen vroeger je amandelen? Hoe werd een open wonde verzorgd? Hoe werden de eerste patiënten die een chirurgische ingreep ondergingen onder volledige narcose gebracht?

Het is jouw opdracht om deze en andere medische vraagstukken te beantwoorden en vast te leggen op film.

De UGent bewaart heel wat Academisch Erfgoed. In het Pand worden oa de toestellen en instrumenten tentoongesteld  uit de geschiedenis van de geneeskunde. De basis van deze verzameling is verworven via koning Willem I in 1817. Doorheen de jaren groeide de collectie aan. De Stichting Jan Palfijn verzamelt en beheert de  instrumenten en voorziet voor het grote publiek heel wat rondleidingen. In een digitale wereld, wil de bezoeker deze informatie ook digitaal aangeboden krijgen.

In deze stage zal je ons helpen met het contextualiseren van instrumenten en toestellen. Samen met de leden van de Jan-Palfijnstichting zal je  zelf contextinformatie opzoeken in catalogi en vakliteratuur. Daarnaast zal je artsen interviewen die deze toestellen gebruikt hebben.

Finaal zal je gevraagd worden om per medische handeling een filmpje te maken in het UZGent, waar je de recentste technieken en apparatuur zal plaatsen tegenover de oudere praktijken en instrumenten en een evolutie schetst. Speerpunt wordt de collectie instrumenten van de neus-, keel- oor-arts, ism prorector Paul Van Cauwenberghe.

Locatie van de stage: Pand UGent, Museum Geschiedenis van de Geneeskunde, Onderbergen 1, 9000 Gent

De UGent bewaart heel wat Academisch Erfgoed. In het Pand van UGent worden oa de toestellen en instrumenten tentoongesteld uit de wereld van de geneeskunde. De basis van deze verzameling is verworven via koning Willem I in 1817. Doorheen de jaren groeide de collectie aan. De Stichting Jan Palfijn verzamelt en beheert de instrumenten en voorziet voor het grote publiek heel wat rondleidingen.

In een digitale wereld, wil de bezoeker deze informatie ook digitaal aangeboden krijgen.

In deze stage zal je helpen instrumenten en toestellen te inventariseren en contextualiseren. Je zal zelf contextinformatie opzoeken in catalogi en vakliteratuur. Daarnaast zal je artsen interviewen die deze toestellen gebruikt hebben.

Finaal zal je gevraagd worden om een filmpje te maken in het UZ, waar je de recentste technieken en apparatuur zal plaatsen tegenover de oudere praktijken en instrumenten en een evolutie schetst. Speerpunt wordt de collectie instrumenten van de neus, keel oor-arts, ism prorector Paul Van Cauwenberghe.

De stage vindt plaats binnen de instelling van de aanvrager maar op de dienst: Pand UGent, Museum Geschiedenis van de Geneeskunde (Onderbergen 1, 9000 Gent)